Beurzen en prijzen

Stichting tot Gedachtenis rijkt jaarlijks drie onderzoeksbeurzen en een scriptieprijs uit aan getalenteerde studenten en promovendi die zich bezig houden met het onderzoeksthema van de stichting. De voorwaarden hiervoor staan onderstaand beschreven.

Wim Vroom Reisbeurs

Wim Vroom (1930-2013)

Jaarlijks stelt de Stichting tot Gedachtenis drie onderzoeksbeurzen beschikbaar voor jonge onderzoekers (research masterstudenten, promovendi) die zijn verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten (nadrukkelijk ook voor buitenpromovendi). De Wim Vroom reisbeurs stelt hen in staat om te reizen in het kader van hun onderzoek.

De beurs is bedoeld voor:

  • onderzoek in lijn met de doelstelling van de stichting (onderzoek naar de dodengedachtenis in de Nederlanden tot aan het begin van de zeventiende eeuw);
  • het beoogde onderzoek is een onderdeel van een promotieonderzoek óf van het onderzoek voor een promotievoorstel;
  • het bedrag kan worden besteed aan reis- en onderzoekskosten of aan de kosten voor de aanvraag van beeldmateriaal (let op: wij vergoeden geen kosten voor congresdeelname).

De reisbeurs kan per onderzoeker éénmaal toegewezen en heeft een maximale hoogte van 500 euro (bezoldigd onderzoekers) of 1000 euro (onbezoldigd onderzoekers). Een aanvraag dient de worden voorzien van:

  • een gespecificeerde begroting;
  • een motivatiebrief die de meerwaarde van de reis voor het onderzoek duidelijk maakt (locatie, beoogd resultaat, bijdrage aan proefschrift etc. maximaal 500 woorden;
  • een aanbevelingsbrief van de begeleider van het onderzoek.

De beurs kan jaarlijks worden aangevraagd (en wordt per aanvrager één maal toegekend). De sluitingsdatum voor aanvragen voor het jaar 2024 is 1 december 2024. Over toewijzing van de beurs wordt uiterlijk binnen 6 weken bericht.

Beoordeling en toekenning

Over de toekenning van de beurs wordt door het bestuur van de Stichting tot Gedachtenis besloten.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gelet op:

  • De affiniteit van het onderzoek met de doelstelling van de stichting;
  • de haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel.

Bij toekenning van de beurs verwachten wij na afronding van het project een schriftelijk verslag geschikt voor publicatie in ons jaarverslag en financiële verantwoording. Voor verdere vragen en het indienen van een de aanvraag kan worden gemaild naar s.frequin@uu.nl.

Stichting tot Gedachtenis Scriptieprijs

Jaarlijks looft de Stichting tot Gedachtenis scriptieprijzen uit voor (Research) Master studenten die zijn verbonden aan Nederlandse en Belgische universiteiten. Onderwerp van de scriptie dient in lijn met de doelstelling van de stichting, die onderzoek naar de dodengedachtenis Nederlanden tot aan het begin van de zeventiende eeuw bevordert. Verdere informatie over de scriptie kan worden ingewonnen op de Stichtingswebsite (https://stichting.moment.online/stichting-tot-gedachtenis).

 

Reglement

 

Deelname

Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of Hbo-opleiding in Nederland en Vlaanderen.

Onderwerp

Het onderwerp van de scriptie sluit aan bij de doelstelling van de Stichting tot Gedachtenis: Het bevorderen van het behoud van, de waardering voor en de kennis over de dodengedachtenis en de herdenkingspraktijken in de Nederlanden tot het begin van de zeventiende eeuw, en aldus het behoud van, de waardering voor en de kennis over belangrijke aspecten van het cultureel, religieus en moreel erfgoed van de Nederlanden.

Scriptie

De scriptie is gereed gekomen in het kalenderjaar 2021-2024 en door de onderwijsinstelling aanvaard. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.

Vorm

De scriptie wordt ingezonden in de vorm van een PDF-bestand.

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum voor het indienen van de scriptie is 31 augustus 2024.

Prijs

Voor de beste inzending looft de Stichting tot Gedachtenis € 500,- uit.

Inlichtingen en inzending

Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij Dr. Sanne Frequin (s.frequin@uu.nl).

De scriptie moet via mail worden ingezonden als een PDF (of Word-document), eveneens naar Dr. Sanne Frequin.

Jury

De jury wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Tot Gedachtenis. Over de toekenning van de  prijs beslist de jury. De jury kan zich laten bijstaan door een of meerdere externe deskundigen. De beslissing geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Prijsuitreiking

De prijs wordt uitgereikt op een door het bestuur te bepalen datum en plaats.

Slotbepalingen

De uitspraak van de jury is bindend.